Talet som blev John F. Kennedys död

Publicerat: september 1, 2011 i Uncategorized

Här är video och transkript från ett av de sista tal John F Kennedys höll innan han mördades, det är helt klart hans mest minnesvärda, avslöjande och kontroversiella tal han någonsin hållit.

Många menar att det var det här talet som orsakades hans död. Detta och det faktum att han var på väg att avsluta de påbörjade krigsinsatserna i Vietnam och även hade planer att minska privatbankernas inflytande över den amerikanska ekonomin, däribland den ökända Federal Reserve. Ännu en anledning till varför Kennedy blev skjuten har mycket troligt att göra med att han vägrade skriva under den nu allmänt kända Operation Northwoods planen, här är ett utdrag från Wikipedia:

Operation Northwoods was a series of false-flag proposals that originated within the United States government in 1962. The proposals called for the Central Intelligence Agency (CIA), or other operatives, to commit acts of terrorism in U.S. cities and elsewhere. These acts of terrorism were to be blamed on Cuba in order to create public support for a war against that nation, which had recently become communist under Fidel Castro.[2] One part of Operation Northwoods was to ”develop a Communist Cuban terror campaign in the Miami area, in other Florida cities and even in Washington.”

Operation Northwoods proposals included hijackings and bombings followed by the introduction of phony evidence that would implicate the Cuban government. It stated:

”The desired resultant from the execution of this plan would be to place the United States in the apparent position of suffering defensible grievances from a rash and irresponsible government of Cuba and to develop an international image of a Cuban threat to peace in the Western Hemisphere.”

Several other proposals were included within Operation Northwoods, including real or simulated actions against various U.S. military and civilian targets. The plan was drafted by the Joint Chiefs of Staff, signed by Chairman Lyman Lemnitzer and sent to the Secretary of Defense. Although part of the U.S. government’s Cuban Project anti-communist initiative, Operation Northwoods was never officially accepted; it was authored by the Joint Chiefs of Staff, but then rejected by President John F. Kennedy.

När hans bror Robert Kennedy valde att kandidera till president -68 blev också han dödad. Nu dryga 50 år senare är Ron Paul en av dem som plockat upp denna fana igen.

”The very word ”secrecy” is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in insuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it is in my control. And no official of my Administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know.”

PÅ SVENSKA:

”Själva ordet ”sekretess” är motbjudande i ett fritt och öppet samhälle. Och vi som ett folk i sig är historiskt motståndare till hemliga sällskap, till hemliga eder och hemliga förfaranden. Vi bestämde för länge sedan att faran med överdriven och obefogat undandöljande av relevanta fakta är långt större än de faror som citeras för att motivera och rättfärdiga detta. Även idag finns det inte mycket värde i att motsätta hotet om ett slutet samhälle genom att imitera dess godtyckliga begränsningar. Än idag finns det inte mycket värde i att försäkra överlevnaden av vår nation om vår traditioner inte överlever med det. Och det finns mycket stor risk att ett aviserat behov av ökad säkerhet kommer att beslagtas av dem som är angelägna att utöka dess mening till den yttersta gränsen för officiell censur och hemlighållande. Jag tänker inte tillåta detta i den utsträckning under vilket det är i min kontroll. Och ingen tjänsteman av min administration, oavsett om hans rang är hög eller låg, inom det civila eller militära, ska tolka mina ord här ikväll som en ursäkt för att censurera nyheterna, att kväva oliktänkande, för att täcka upp våra misstag eller att undanhålla från pressen och allmänheten de fakta de förtjänar att veta.”

”For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies on covert means for expanding its sphere of influence–on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations.

Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed.”

”Ty vi är motsatta runtom världen av en monolitisk och hänsynslös konspiration som förlitar sig på hemliga medel för att utöka sitt inflytande – genom infiltration istället för invasion, genom omstörtande verksamhet istället för val, genom hot istället för friheten att välja, genom gerilla på natten istället för arméer på dagen. Det är ett system som har samlat på sig omfattande mänskliga och materiella resurser till att bygga ett tätt sammansvetsat, mycket effektiv maskin som kombinerar militära, diplomatiska, underrättande, ekonomiska, vetenskapliga och politiska verksamheter.

Dess förberedelser är dolda, ej offentliggjorda. Dess misstag är begravda inte rubricerade. Dess oliktänkande tystas, inte lovordade. Inga utgifter ifrågasätts, inga rykten publiceras, inga hemligheter avslöjas. ”

”No President should fear public scrutinity of his program. For from that scrutiny comes understanding; and from that understanding comes support or opposition. And both are necessary. I am not asking your newspapers to support the Administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed.

I not only could not stifle controversy among your readers– I welcome it. This Administration intends to be candid about its errors; for as a wise man once said: ”An error does not become a mistake until you refuse to correct it.” We intend to accept full responsibility for our errors; and we expect you to point them out when we miss them.

Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed– and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First (emphasized) Amendment– the only business in America specifically protected by the Constitution– not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and sentimental, not to simply ”give the public what it wants”–but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, to indicate our crises and our choices, to lead, mold educate and sometimes even anger public opinion.

This means greater coverage and analysis of international news– for it is no longer far away and foreign but close at hand and local. It means greater attention to improved understanding of the news as well as improved transmission. And it means, finally, that government at all levels, must meet its obligation to provide you with the fullest possible information outside the narrowest limits of national security…

”And so it is to the printing press–to the recorder of mans deeds, the keeper of his conscience, the courier of his news– that we look for strength and assistance, confident that with your help man will be what he was born to be: free and independent.”


”Ingen president borde frukta offentlig granskning av sitt program för genom den kontrollen framkommer förståelse. Och från denna förståelse kommer stödjande eller opposition, och båda är nödvändiga. Jag begär inte att du ska be dina tidningar för att stödja administrationen, men jag ber om er hjälp.. i den enorma uppgiften att informera och varna det amerikanska folket. Ty jag har fullt förtroende för det gensvar och engagemang som kommer från våra medborgare när de är fullt informerade.”

Jag hämmar inga kontroverser bland dina läsare – jag välkomnar dem. Denna administration har för avsikt att vara uppriktiga om sina fel, för som en vis man en gång sade: ”Ett fel inte blir ett misstag förrän du vägrar att rätta till det.” Vi avser att ta fullt ansvar för våra misstag, och vi förväntar oss att du pekar ut dem när vi saknar dem.

Utan debatt, utan kritik, kan ingen administration och inget land lyckas – och ingen republik kan överleva. Det är därför den Atenska lagstiftaren Solon kallade det ett brott för en medborgare att smita undan från kontroverser. Och det är därför vår press var skyddad av ”First ammendement” (åsiktsfrihet, yttrandefrihet) – den enda verksamheten i Amerika som uttryckligen bevaras av Konstitutionen – inte i första hand till att roa och underhålla, inte för att betona det triviala och sentimentala, inte att bara ”ge allmänheten vad det vill ”- men att informera, väcka, att reflektera, att ange våra faror och våra möjligheter, att visa våra kriser och våra val, att leda, forma, utbilda och ibland även att uppbåda ilska i den allmänna opinionen.

Det innebär bättre täckning och analys av internationella nyheter – för det är inte längre långt borta och främmande utan nära till hands och lokalt. Det betyder större uppmärksamhet åt ökad förståelse för nyheten samt bättre överföring. Och det innebär slutligen att myndigheter på alla nivåer, måste uppfylla sin skyldighet att ge dig största möjliga information utanför den smalaste gränserna för nationell säkerhet …

Och så är det med tryckpressen – genom sparandet av människans gärningar, vårdare av hans samvete, kuriren av hans nyheter – som tillför oss styrka och hjälp, är jag övertygad om att med din hjälp kan människan komma att bli vad han var född att vara. Fri och oberoende ”

Annonser

Kommentarer inaktiverade.